Thứ ba, 16/7/2024 02:51:57 (GMT+7)
Quảng cáo
Tin công ty
Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thứ tư, 2/11/2016 12:00:00 AM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Mía đường Tây Ninh (Tanisugar);

- Căn cứ Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐQT ngày 11/10/2016 v/v thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2016;

- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường Tây Ninh kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Nơi nhận và thời gian gửi phiếu lấy ý kiến:

1. Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty theo địa chỉ sau: Văn phòng Công ty, Công ty CP Mía đường Tây Ninh, số 19 đường Võ Thị Sáu, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

2. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến: Trước 16 giờ 30 ngày 16/11/2016

Đối với trường hợp không nhận được Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến được đăng tải tại Website Công ty và phản hồi thông tin đúng thời hạn trên

Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh

- Nghị quyết về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Chia sẻ với bạn bè qua:
Hình ảnh hoạt động
Tổng kho Tân Hà Nhà máy cao su Nhà máy gạo
Thông tin hỗ trợ
Số điện thoại:
(+84)276 3764063

Chat with (+84)276 3764063 Chat with (+84) 933705607